Ratownictwo wodne

Szkolenie Ratownika Wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest członkiem International Life Saving Federation (ILS) oraz ILS Federation of Europe, wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Prowadzone kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego oraz doskonalenie umiejętności ratunkowych, a następnie określanie uprawnień do prowadzenia działań ratunkowych i nadawania stopni - w zależności od posiadanych kwalifikacji - stanowi gwarancję dobrego przygotowania kadry WOPR.

Bezpośrednim realizatorem kursów na terenie Koszalina jest Powiatowy Oddział WOPR w Koszalinie.

Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na: stopień Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR oraz kończącego całe szkolenie z zakresu ratownictwa.

Wymagania formalne Młodszy Ratownik WOPR :
1. ukończony 12 rok życia,
2. karta pływacka lub specjalna karta pływacka,
3. Istnieje możliwość zdobywania uprawnień Młodszego Ratownika WOPR podczas
semestralnych kursów doskonalenia pływania w ramach realizowanego programu
"Wielka podróż w głąb oceanu".
4. podpisanie regulaminu oraz oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań do
uczestniczenia w kursie

Wymagania formalne Ratownik WOPR:
1. ukończony 16 rok życia.
2. posiadanie:
- stopnia Młodszego Ratownika WOPR,
- ważnej legitymacji członka WOPR,
- specjalnej karty pływackiej,
3. Istnieje możliwość zdobywania uprawnień Młodszego Ratownika WOPR podczas
semestralnych kursów doskonalenia pływania w ramach realizowanego programu
"Wielka podróż w głąb oceanu".
4. podpisanie regulaminu oraz oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań do
uczestniczenia w kursie

Absolwent szkolenia przystępujący do egzaminu musi posiadać ukończony 17 rok życia (w przypadku ubiegania się o uprawnienia Ratownika Wodnego po zakończeniu szkolenia - moduł III)

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.